Remissvar


Villkor för hållande, uppfödning och försäljning av djur avsedda för sällskap och hobby

Remissvar angående Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, L80 Djurskyddet Sverige vill framföra följande...

Läs mer »

Fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet

Remissvar angående SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet. Djurskyddet Sverige vill inledningsvis säga att det framgår tydligt både i kommittédirektivet...

Läs mer »

Ändring i föreskriften SJVFS 2008:19 om avgifter

Remiss avseende förslag till ändring i föreskriften SJVFS 2008:19 om avgifter, Saknr L 117, (diarienr 5.2.16-3245/15) Djurskyddet Sverige har följande synpunkter angående remissen Djurskyddet Sverige menar att avgiftssystemet måste...

Läs mer »

KRAV:s förslag om Gemensamma regler för djurhållning

Remissvar angående KRAV:s förslag om Gemensamma regler för djurhållning Djurskyddet Sverige anser att förslaget är bra och föreslagna ändringar i sin helhet är rimliga. Vi har dock sammanlagt tre...

Läs mer »

Föreskrifter om djurskydd vid avel med nötkreatur, grisar, hästar, får och getter

Remissvar angående Statens jordbruksverks föreskrifter om djurskydd vid avel med nötkreatur, grisar, hästar, får och getter. Djurskyddet Sverige har följande synpunkter angående remissen Flera av ändringsförslagen är bra och...

Läs mer »

Jordbruksverkets förslag till föreskrift om seminverksamhet gällande häst

Remissvar angående Jordbruksverkets förslag till ny föreskrift om seminverksamhet gällande häst. Djurskyddet Sverige anser att föreslagna ändringar och förtydliganden är väl befogade och rimliga. Seminverksamheten bör underlättas av förtydligandet...

Läs mer »

Ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo

Förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo (ärendenr: NV-04787-14) Vi vill kraftigt avstyrka förslaget att åter få använda fångsredskap på lodjur. Argumenten som låg bakom...

Läs mer »

Reglering beträffande frivilliga kontrollprogram för djuromsorg

Remissvar angående reglering i djurskyddsförordningen beträffande frivilliga kontrollprogram för djuromsorg Inledningsvis vill Djurskyddet Sverige (DS) påpeka att benämningen frivilliga kontrollprogram för djuromsorg får det, för gemene man, att låta...

Läs mer »

Svar på remiss licensjakt på säl

Svar på remiss licensjakt på säl, NV-00327-13 Djurskyddet Sverige är emot införande av licensjakt på säl. Vi motsätter oss införandet av licensjakt både av djurskyddsmässiga och artskyddsmässiga skäl: Svårigheterna...

Läs mer »

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll

Generella synpunkter På fler områden i förordningen föreslås att KOM, genom delegerade akter (delegated acts), ges stora befogenheter att ingripa med hög grad av detaljstyrning av bestämmelser. Detta innebär...

Läs mer »

Vad tycker vi?

Läs mer om vad Djurskyddet Sverige tycker i olika frågor i vårt principprogram.

Vårt material

Beställ vårt material kostnadsfritt. Eller ladda ner och läs det direkt.