Remiss: Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar

I en remiss till Jordbruksverket den 23 mars 2023 skriver Djurskyddet Sverige att Jordbruksverkets föreskrifter på bekämpningsområdet anpassas till den systematik och struktur som finns i den överordnade lagstiftningen. Vi håller med Jordbruksverket i bedömningen att det finns fördelar med att samla reglerna för förebyggande och bekämpning av vissa smittsamma djursjukdomar i en enda föreskrift.

Vi välkomnar även att de bestämmelser som föreslås i nu aktuellt föreskriftsförslag inkluderar förebyggande och bekämpning av åtgärdssjukdomar hos vattenlevande djur. De vattenlevande djuren har länge förbisetts författningsmässigt, både vad gäller djurhälsa och djurskydd, trots åtskilliga vetenskapliga studier som visat att dessa djur har liknande förmåga att uppleva såväl fysiskt som psykiskt lidande som de landlevande djuren.

Beträffande de rent veterinärmedicinska förebyggande och bekämpande åtgärder som regleras i författningen finns det remissinstanser med bättre sakkunskap än i vår organisation som kan bedöma dessa.

Vi vill dock understryka att djurskyddsaspekterna inte får negligeras ens när det gäller bekämpning av samhällsfarliga sjukdomar. Vi förstår att slakt eller avlivning ibland kan vara de enda effektiva åtgärder som återstår för att skydda en hel population av djur. Men principen att minimera de drabbade djurens lidande får inte åsidosättas bara för att en åtgärd berör många djur eller för att man anser att den måste sättas in snabbt.

Läs hela remissen här.